ข่าวประชาสัมพันธ์

19 พฤษภาคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “StartUp ธุรกิจอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “StartUp ธุรกิจอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”

          รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ StartUp ธุรกิจอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”  จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสัตวแพทย์ รุจเวทย์ ทหารแกล้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท เบทาโกร จำกัด  (มหาชน)  

2. ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์ (องค์การมหาชน)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัช อยู่ชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. คุณสรลักษณ์ น้อยท่าช้าง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด 

การเสวนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “StartUp ธุรกิจอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”  มีรองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ วรธนกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

 พัทธนันท์/ข่าว  ยุวดีภาพ/ภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “StartUp ธุรกิจอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก