ข่าวประชาสัมพันธ์

19 พฤษภาคม 2560

มจพ.จัดบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มจพ.จัดบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ” จัดโดยกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มจพ.วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งร่วมสร้างค่านิยมและหาแนวทางป้องกันในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้มหาวิทยาลัยปลอดจากการทุจริต มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามกรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต่อไป 

โดยได้รับเกียรติจากคุณอุทิศ บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจำนวนมาก เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

พัทธนันท์/ข่าว    สมเกษ/ภาพ

มจพ.จัดบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก