ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2560

พิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาระหว่างคณะและระหว่างวิทยาเขต ปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำกิจกรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดเป็นรูปแบบงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้มีกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. การประกวดกองเชียร์ 2. การประกวดผู้นำเชียร์ 3. การประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย

ผลการแข่งขัน

โครงการสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการแข่งขันประกวดกองเชียร์

อันดับที่ 1        คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อันดับที่ 2        คณะบริหารธุรกิจ

อันดับที่ 3        คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ผลการแข่งขันประกวดผู้นำเชียร์

อันดับที่ 1        คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อันดับที่ 2        คณะบริหารธุรกิจ

อันดับที่ 3        คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผลการประกวดดาวมหาวิทยาลัย

อันดับที่ 1        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อันดับที่ 2        วิทยาลัยนานาชาติ

อันดับที่ 3        คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการประกวดเดือนมหาวิทยาลัย

อันดับที่ 1        วิทยาลัยนานาชาติ

อันดับที่ 2        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อันดับที่ 3        คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และความมีน้ำใจต่อกันและทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นำ ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย ทั้ง 3 วิทยาเขต ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ. กรุงเทพมหานคร 

พัทธนันท์/ข่าว

พิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก