ประกาศมหาวิทยาลัย

24 สิงหาคม 2560

ประกาศเรื่องการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ นักศึกษาปีการศึกษา 2560 ทุกคณะ (เฉพาะวิทยาเขตกรุงเทพฯ)

 

สามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่ 

หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี

 

ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.00 เป็นต้นไป

 

     เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมในวันมารับบัตรนักศึกษา ดังนี้

 

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

 

     2. ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา 

 

หมายเหตุ 

ขอให้นักศึกษามารับบัตรภายในวันและเวลาที่กำหนด (วันที่ 11-15 ก.ย. 60)

 เนื่องจาก  

           (1) หากไม่มารับบัตรนักศึกษานานเกิน 2-3 เดือน ธนาคารฯ จะทำลายบัตรตามระเบียบของธนาคาร และนักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรนักศึกษาใหม่ 

 

           (2) นักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาแสดงตนในการเข้าห้องสอบและขอรับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 

ประกาศเรื่องการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก