ประกาศมหาวิทยาลัย

13 ธันวาคม 2560

ประกาศสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี มจพ. โครงการโควตาเรียนดี

ประกาศสาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการโควตาเรียนดี
TCAS รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ประจาปีการศึกษา 2561

------------------------------------------------------------

           ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือจนกว่าจะได้ดาเนินยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปฏิบัติดังนี้

1. รับรหัสผ่านสาหรับเข้าไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) จากมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์

 

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ClrHousePWDInfo.aspx ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2560 โดยใช้หมายเลขประจาตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ใช้ในการสมัครเพื่อรับรหัสผ่านไปยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)


2. เข้าระบบสาหรับยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ระหว่างวันที่ 15 -19 ธันวาคม 2560

ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net ซึ่งผู้สอบผ่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว **หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กาหนดหรือไม่ดาเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้**


3. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ไปแล้วตามข้อ 2. สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์

 

เข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 และที่เว็บไซต์ของคณะที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อดูกาหนดการชาระเงินและการดาเนินการต่างๆ ที่คณะกาหนด ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

 

*********************************************

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม โครงการโควตาบุตรของกาลังพลในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเมล์เพื่อขอรับรหัสผ่านสาหรับเข้าไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) มาที่ e-mail : admission@op.kmutnb.ac.th แล้วให้ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3

*********************************************

**หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กาหนดหรือไม่ดาเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้**

 

 


ประกาศสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี มจพ. โครงการโควตาเรียนดี

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก