ข่าวประชาสัมพันธ์

4 มิถุนายน 2561

มจพ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม

มจพ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Heritage ASEAN Research Community โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสถาบันการศึกษาภาคีเครือข่าย 15 แห่ง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และ มานุษยวิทยาเชื่อมโยงภูมิภาค อาเซียนและภูมิภาคอื่น รวมถึงพัฒนาเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ มนุษยวิทยาเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่น ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์สุเทพ จันทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

พัทธนันท์/ข่าว 

 

มจพ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก