ข่าวสมัครงาน

7 มิถุนายน 2561

มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พษ 466

ด้วย ก... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร รหัส พษ 466 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700 บาท  ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท สังกัดงานหอพักนักศึกษา กองงาน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

               1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

               2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                      - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา

               3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย

               4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

                   4.1  ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

          4.2  ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา 1 ชุด

         4.3  บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.4  ใบ ส.. 9 หรือ  ส.. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

                   4.5  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  เดือน

                   4.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

                     

                                                ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ กองงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร 0-3721-7334, 03721-7300 ต่อ 6333  ตั้งแต่วันที่  6 – 26  มิถุนายน  2561  ในวันและเวลาราชการ

มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พษ 466

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก