ข่าวสมัครงาน

7 มิถุนายน 2561

สำนักงานอธิการบดี รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.นักตรวจสอบภายใน พษ 064

ด้วย ก... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน รหัส พษ 064 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท  ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานอธิการบดี  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

               1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

               2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       

                   2.1 คุณวุฒิปริญญาตรีทางบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์  กฏหมาย

                   2.2 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน   

               3.  ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย  

               4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

                      4.1  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน อนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา  1  ชุด

                   4.2  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา  1  ชุด

                     4.3  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  1  ชุด

                   4.4  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.5  ใบ ส.. 9 หรือ  .. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

                       4.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

 

                                                                            ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ห้อง 615 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0-2555-2000  ต่อ 1035  ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานอธิการบดี รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.นักตรวจสอบภายใน พษ 064

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก