ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิถุนายน 2561

พิธีเปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 KMUTNB INVENTION & INNOVATION 2018

พิธีเปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 KMUTNB INVENTION & INNOVATION 2018 จัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 KMUTNB INVENTION & INNOVATION 2018 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานนอกจากจะมีการประกวดและแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มจพ. เพื่อคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศส่งเข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติแล้ว ยังมีการจัดแสดงผลงาน Startup และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากนักเรียนทั่วประเทศ รวมถึงการออกร้านสินค้าต่างๆ ซึ่งในปีนี้คณะผู้จัดงานได้กำหนดรูปแบบการจัดงาน คือ “Innovations towards EECi” เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

พัทธนันท์/ข่าว 

ถนอม/ภาพ

 

 

พิธีเปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 KMUTNB INVENTION & INNOVATION 2018

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก