ข่าวสมัครงาน

14 มิถุนายน 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ 153

ด้วย ก... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 153 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้

1.       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2.  คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                   

     2.1  ปริญญาตรีทุกสาขา

         2.2  มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  ได้           

          3.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

               3.1  ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน อนุมัติแล้วก่อนวันปิด     รับสมัคร  พร้อมสำเนา  1  ชุด

                         3.2  ระเบียนแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  พร้อมสำเนา 1 ชุด

                         3.3  ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา  ชุด

                         3.4  บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  ชุด

    3.5  ใบ ส.. 9 หรือ ส.. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

                        3.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  เดือน

                        3.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

                           

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ ฝ่ายบุคลากร ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0-2555-2000 ต่อ 2712  ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ 153

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก