ข่าวสมัครงาน

20 มิถุนายน 2561

กองกิจการนักศึกษา สนอ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ต. นักแนะแนวทางการศึกษา พษ 026

ด้วย ก... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รหัส พษ 026 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท สังกัดกลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.. 2559 

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                   

    - ปริญญาตรีทางจิตวิทยา จิตวิทยาและการแนะแนว การแนะแนวการศึกษา สังคมสงเคราะห์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.  ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย

4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน อนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.2  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.4 บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.5  ใบ ส.. 9 หรือ  ส.. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.5  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

4.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1 รูป

                  

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 615  ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0 2555 2000 ต่อ 1035 ตั้งแต่วันที่  19 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

กองกิจการนักศึกษา สนอ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ต. นักแนะแนวทางการศึกษา พษ 026

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก