ข่าวสมัครงาน

20 มิถุนายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ ต. นักวิชาการพัสดุ พษ 173

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รหัส พษ 173 จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

               1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

               2.  คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                   

                   - คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

               3.  ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย 

               4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

                   4.1  ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร  พร้อมสำเนา  1  ชุด 

                   4.2  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.3  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.4  บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.5  ใบ ส..9 หรือ ส..43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

                        4.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

                        4.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

               ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0 2555 2000 ต่อ 4214 ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ ต. นักวิชาการพัสดุ พษ 173

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก