ข่าวสมัครงาน

20 มิถุนายน 2561

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สนอ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ต. พนักงานขับรถยนต์ พษ 502

 

ด้วย ก... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รหัส พษ 502 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,100 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท สังกัดกลุ่มงานสุขาภิบาลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.. 2559 

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                              

         - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

         - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล  

      3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย         

               4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

         4.1 ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอนุมัติแล้วก่อน         วันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.2  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.4 บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.5  ใบ ส.. 9 หรือ  .. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

4.7    รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1 รูป

4.8  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล  พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

 

                   ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ห้อง 615 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ โทร 0 2555 2000 ต่อ 1144, 1035   ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ 

 

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สนอ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ต. พนักงานขับรถยนต์ พษ 502

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก