ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กรกฏาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมในงานวิศวกรรม (ICEI 2018)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมในงานวิศวกรรม (ICEI 2018)

    ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รองสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมในงานวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (2nd International Conference on Engineering Innovation ICEI 2018) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ จากสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาระดับโลกเช่น ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัยจากต่างประเทศร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากจากหลากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พัทธนันท์/ข่าว 

สมเกษ/ภาพ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมในงานวิศวกรรม (ICEI 2018)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก