ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กรกฏาคม 2561

วิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช. ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรใหม่โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มจพ.2561(ครั้งที่ 2)

วิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มจพ. ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มจพ. ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ. ในการนี้ทีมวิทยากรตัวคูณที่ผ่านการอบรมการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริตจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกอบด้วย ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร และดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ได้จัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบที่ดี และแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรใหม่ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2561 จำนวน 60 คน  ทั้งนี้เพื่อสอดรับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นองค์กรโปร่งใส และกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและป้องกันการประพฤติมิชอบให้  กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน อีกทั้งการดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)   

ทีมวิทยากรตัวคูณ/ข้อมูล-ภาพ

พัทธนันท์/Upload

 

วิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช. ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรใหม่โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มจพ.2561(ครั้งที่ 2)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก