ข่าวสมัครงาน

25 พฤษภาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา พษ 628 และ พษ 629

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และประมวลผลข้อมูล (โครงการทดลอง) สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

               1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

               2. ตำแหน่งและคุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร  ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

                    2.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ รหัส พษ 628

                         - คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 629

                         - คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา       

               3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย 

               4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

         4.1  ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร  พร้อมสำเนา  1  ชุด

                   4.2  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.3  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.4  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

                  4.5  ใบ ส.. 9 หรือ  ส.. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

                   4.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  เดือน

                   4.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1 รูป         

 

                  ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0 2555 2000 ต่อ 4214 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา พษ 628 และ พษ 629

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก