ข่าวสมัครงาน

25 พฤษภาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการศึกษา พษ 625

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 625 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท สังกัดภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

               1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

               2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

                   - คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์

               3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย 

               4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

                   4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร  พร้อมสำเนา  1  ชุด 

                   4.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  พร้อมสำเนา  ชุด

                   4.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  ชุด

                   4.4 บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  1  ชุด

                   4.5 ใบ ส..9 หรือ ส..43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา  ชุด

                     4.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  เดือน

                     4.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1  รูป

 

                   ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0 2555 2000 ต่อ 4214 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่  3  กรกฎาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.นักวิชาการศึกษา พษ 625

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก