ข่าวประชาสัมพันธ์

13 กันยายน 2561

มจพ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561

มจพ.รับโล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานและรับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานกิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อาคารคือ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและหอประชุมเอนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตระยอง โดยงานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กทม. เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2561

เอกลักษณ์/ข่าว 

ณัชย์ณรงค์พรหมถ์/ภาพ

พัทธนันท์/Upload

มจพ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก