ข่าวสมัครงาน

6 กันยายน 2561

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ (ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 086
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,670 บาท
ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา

** ปฏิบัติงาน จ.-ศ. เวลา 16.00 - 21.00 น. และ ส. เวลา 8.30 - 16.00 น.
สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

       2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

       3.1 ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

       3.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

       3.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

       3.4 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

       3.5 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

       3.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

       

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ 
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518  ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 2205 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ


สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ (ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา)

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก