ข่าวสมัครงาน

6 กันยายน 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.พนักงานสถานที่ พษ 609

ด้วย ก... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ รหัส พษ 609 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,100 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

4.1 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.3 บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.4 ใบ ส.. 9 หรือ ส.. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.5 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 02 555 2000 ต่อ ๓๒๗๑ ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.พนักงานสถานที่ พษ 609

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก