ข่าวสมัครงาน

6 กันยายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.ช่างเทคนิค พษ 256

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 256 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,670 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2. ตำแหน่งคุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

4.1 ใบประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.4 ใบ ส.. 9 หรือ ส.. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0 2555 2000 ต่อ 6203 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานพิเศษ ต.ช่างเทคนิค พษ 256

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก