ข่าวสมัครงาน

24 กันยายน 2561

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง) รับสมัครพนักงานพิเศษ พษ546

ด้วย ก... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 546 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท สังกัดศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง) สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 

1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559

2.  คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

-  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา บริหารธุรกิจ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง    

3.  ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) เพื่อปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

4.1  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร  พร้อมสำเนา  1  ชุด 

4.2  ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  พร้อมสำเนา  1  ชุด

4.3  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  1  ชุด

4.4  บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  1  ชุด

4.5  ใบ ส.. 9 หรือ  .. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา  1  ชุด

4.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน

4.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานผู้อำนวยการกองงาน วิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร 08-4541-1300ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง) รับสมัครพนักงานพิเศษ พษ546

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก