ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2561

มจพ.ร่วมเปิดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

มจพ.ร่วมเปิดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม รองผู้อำนวยการฝ่ายสหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุพร รัตนพันธ์ หัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิลดิ์ไดแด็ก เอเชีย 2018 และการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 “Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (วจด.) และสมาคมเวิลด์ไดแด็ก (Worlddidac Association) ร่วมกันจัดการแข่งขัน โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเพื่อเป็นเวทีประลองฝีมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้ของนักศึกษาสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ได้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการเรียน การสอนตามแนวทางการบูรณาการความรู้ STEM Education นำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้าง นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ (Robotics) และระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ  (Automation) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานจริง และเกิดประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ในงานนี้มีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ นวัตกรรม STEM Education จากในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจากต่างประเทศ โดยบูธของ มจพ. มีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

พัทธนันท์/ข่าว

สมเกษ/ภาพ 

 

 

 

 

มจพ.ร่วมเปิดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก