ข่าวอบรม

23 มกราคม 2556

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

  1.) หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEW Entrepreneurs Creation :NEC)

  2.) หลักสูตรเตรียมความพร้อม/พัฒนาผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

  3.) หลักสุตรพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์

     - เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพ ให้สามารถสร้างโอกาส

       ประกอบธุรกิจด้วยตนเอง

     - เพื่อให้ผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้

       อย่างมีประสิทธิภาพ

     - เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามีศักยภาพเพียงพอ

       ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก