ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ธันวาคม 2555

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวางแผนพัฒนาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา K-Radio FM.93.25 MHz.  ออกอากาศวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00-15.00 น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2556  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 8.00-18.00 น. ซึ่งการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ มหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากลทุกหลักสูตร และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครในหลักสูตรระดับปริญญาเอกและปริญญาโท โดยเน้นการเป็นผู้นำในองค์กร การสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานหรือเชิงพาณิชย์ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยภาพรวมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ หลักสูตรส่วนใหญ่สามารถเลือกแผนการเรียนที่ทำวิจัยแบ่งเป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ ปัญหาพิเศษ (Master Project) ที่นำโครงการ/ปัญหาจากที่ทำงานมาทำวิจัย ซึ่งอาจจะทำโดยอิสระหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา ในระดับปริญญาโท ถ้าเป็นภาคปกติ ประมาณ 12,000-17,000 บาท หลักสูตรพิเศษ ประมาณ 35,000-70,000 บาท ซึ่งบางหลักสูตรได้รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศแล้ว แต่ละหลักสูตรที่เปิดขึ้นมาค่อนข้างเข้มข้น และมีคุณภาพเน้นการนำไปใช้จริง

ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยได้กระจายความรู้ไปยังวิทยาเขตปราจีนบุรี นิคมอุตสาหกรรมด้านหน้า TGI จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก เช่น ทุนอุดหนุนเพื่อการทำวิจัยวิทยานิพนธ์ ทุนนำเสนอผลงานวิชาการ ทุนราชกรีฑาสโมสร ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น โดยที่บัณฑิตวิทยาลัยได้มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากลทุกหลักสูตร เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2556  สำหรับผู้ที่สนใจกำลังหาสถานที่จะต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นลองมาสมัคร ที่บัณฑิตวิทยาลัย ถ้าไม่สะดวกสามารถสมัครได้ทางเว็บไซด์ หรือเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.grad.rmutnb.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12 โทรศัพท์ 02-555-2405 -17  E-mail grad@kmutnb.ac.th   และFacebook คือ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.

 

ขวัญฤทัย ข่าว/ธิติพร ถ่ายภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2556

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก