ข่าวสมัครงาน

12 กรกฏาคม 2555

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น พนักงานพิเศษ   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1.คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

    -  ปริญญาตรีทางบริหาร การศึกษา ศิลปศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สถิติ พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สารสนเทศ

 2.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
     -   ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย / สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา ชุด
     -   ทะเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript ) พร้อมสำเนา ชุด
       ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา ชุด
     -   ใบส.ด.9 หรือส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)
     -   ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน เดือน
     -   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว รูป 
       ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้   สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ. พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800  โทร .0-2913-2500  ต่อ 4214  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก