คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Chemical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Civil Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ Materials Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Technical Education)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา Computer Education
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา Electrical Engineering Education
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Electrical and Energy Engineering
(International Program)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา Technical Education Technology
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา Vocational and Technical Education Management
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
Information and Communication
Technology for Education
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา Civil Engineering and Education
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Science)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ Bioindustrial Technology
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemistry
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ Applied Statistics
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Arts)
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และทรัพยากรมนุษย์
Industrial Business and
Human Resource
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Industrial and Organizational Psychology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Faculty of Information Technology)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology