วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (College of Industrial Technology)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล Mechanics
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrics and Electronics
สาขาวิชาโยธา Civil Construction