วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (College of Industrial Technology)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrics and Electronics
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Arts)
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
English for Business
and Industry Communication