คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต Production Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Faculty of Information Technology)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต Production Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลการจำลองและการออกแบบ Mechanical Engineering Simulation and Design
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม Communication Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและพลังงาน Electrical Power and Energy Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ Automotive Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ Chemical and Process Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์ Software Systems Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ Materials and Metallurgical Engineering
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering