คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง Construction Management
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม Industrial Management Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ Aerospace Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต Production Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Chemical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Civil Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ Materials Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Technical Education)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
 (ค.อ.ม.)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ Mechatronics Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Computer Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา Technical Education Technology
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา Vocational and Technical
Education Management
สาขาวิชาการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา Vocational and Technical
Educational Pedagogy
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา Civil Engineering and Education
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา Information and Communication
Technology for Education
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Science)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ Applied Mathematics
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemistry
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม Environmental Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ Bio-industrial Technology
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ Materials Science
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ Applied Statistics
สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ Medical Instrumentation
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Arts)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และทรัพยากรมนุษย์
Industrial Business and Human Resource
Development
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
English for Business and
Industry Communication
สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ Translation for Education and Business
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Industrial and Organizational Psychology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Faculty of Information Technology)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (Faculty of Technology and Industrial Management)
อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม Industrial Management
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ Applied Information Science