หน้าแรก / เกี่ยวกับวิทยาเขตระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี ได้ลงนามร่วมกับ นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง" โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

มจพ.วิทยาเขตระยอง ที่จะก่อตั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ประชาชนในจังหวัดระยอง และภูมิภาคตะวันออก ซึ่งจะก่อสร้างบนที่ดินประมาณ 100 ไร่เศษ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 20 กิโลเมตร และได้มีการสำรองที่ดิน เพื่อการขยายพื้นที่อีก 200 ไร่ โดยการก่อสร้างจะเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีปิโตรเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรม และแมคคาทอนิกส์ เป็นต้น

สำหรับในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จะเริ่มรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 80 คน
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโพลิเมอร์ จำนวน 80 คน
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ จำนวน 80 คน
  4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสิ่งแว้ดล้อม จำนวน 80 คน