หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มกราคม 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยรองศาสตราจารย์ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตระยอง ได้มอบหมายให้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ ๔ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งมีนายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนจำนวน ๒,๐๐๐ คน ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีกิจกรรม เกมส์ และการแสดงต่างๆ มากมาย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก