หน้าแรก / ข่าวมหาวิทยาลัย / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

31 มกราคม 2560

โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยการจราจรและป้องกันอุบัติภัย

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุม ๕๐๒ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โดยมีนายธัรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว

โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยการจราจรและป้องกันอุบัติภัย

แบ่งปัน        

กลับหน้าข่าวหลัก