มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
หลักสูตรปริญญาโท
หน้าแรก > หลักสูตรปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
 
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอัตโนมัติ
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Technical Education)
 
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Science)
 
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (College of Industrial Technology)
 
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Arts)
 
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ และอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Faculty of Information Technology)
 
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (Faculty of Business and Industrial Development)
 
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (Faculty of Technology and Industrial Management)
 
 • อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม.)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (Faculty of Business Administration and Service Industry)
 
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (Faculty of Science, Energy and Environment)
 
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
 
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม