มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
กองงาน
กองงาน

กองงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบในการพัฒนา ออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้บริการวิชาการ จัดฝึกอบรม และส่งเสริมการทำวิจัยในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ


 
network_03-(1).jpg

บริการระบบเครือข่าย

ปฏิบัติงานในด้านวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา ควบคุม ติดตั้ง และบำรุงรักษางานด้านวิศวกรรมระบบ
คอมพิวเตอร์และเครอืข่าย ตลอดจนปฏิบัติงานในการบริหาร จัดการ และดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงให้คำปรึกษา ทดสอบ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้งาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

system.jpg

บริการระบบสารสนเทศ

บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่จำเป็นต้องพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันดังนั้นสำนักจึงได้พัฒนาระบบ สารสนเทศต่างๆ ที่มีความสำคัญ เพื่อใช้งานภายในสำนักและมหาวิทยาลัย

vicahkarn_03_03.jpg

บริการงานวิชาการ

บริการวิชาการถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มีความโดดเด่นทางด้านการจัดฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แก่บุคลากรทั้งภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่ชุมชนและสังคม รวมไปถึงห้องบริการคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนา และงานวิจัย