มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประวัติ
ประวัติ
 • ปี พ.ศ. 2502
   

  ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ

  19 กุมภาพันธ์ 2502 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือที่เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ต่อมาได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันฉบับแรกในวันที่ 16 มีนาคม 2502

 • ปี พ.ศ. 2507
   

  ประกาศยกฐานะโรงเรียนพระนครเหนือขึ้นเป็น “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ”

  1 ตุลาคม 2507 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือขึ้นเป็น “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ”

 • ปี พ.ศ. 2514
   

  ได้รับพระราชทานนามว่า "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า"

  23 เมษายน 2514 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. 2514 ให้รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง และได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” ให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการและส่งเสริมทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 วิทยาเขต วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ”

 • ปี พ.ศ. 2517
   

  กำหนดให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นส่วนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ 

  • 28 มิถุนายน 2517 มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 กำหนดให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นส่วนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
  • 5 พฤศจิกายน 2517 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ และจัดตั้งคณะ 2 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
 • ปี พ.ศ. 2524
   

  จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

  8 พฤษภาคม 2524 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการศึกษาด้านเทคนิค (สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2524

 • ปี พ.ศ. 2529
   

  แยกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ โดยใช้ชื่อว่า "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" และจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

  • 19 กุมภาพันธ์ 2529 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 โดยให้แยกสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าออกเป็นสถานศึกษา 3 แห่ง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของแต่ละสถาบัน วิทยาเขตพระนครเหนือ ใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรทำหน้าที่เป็นช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี วิศวกร ครูช่าง และผู้บริหารในสถาบันการศึกษา ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ
  • 21 พฤษภาคม 2529 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
 • ปี พ.ศ. 2531
   

  จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักงานอธิการบดี และสำนักหอสมุดกลาง

  14 พฤษภาคม 2531 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังนี้

  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เปลี่ยนชื่อจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์)
  2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (จัดตั้งใหม่โดยยกฐานะภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์)
  3. สำนักงานอธิการบดี (เปลี่ยนจากสำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตพระนครเหนือ)
  4. สำนักหอสมุดกลาง (ยกฐานะจากงานห้องสมุด กองบริการการศึกษา)
 • ปี พ.ศ. 2534
   

  จัดตั้งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

  22 กรกฎาคม 2534 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

 • ปี พ.ศ. 2536
   

  จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

  22 มกราคม 2536 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นหน่วยงานระดับคณะ

 • ปี พ.ศ. 2538
   

  ก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

  สถาบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรี ในนาม "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี" ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเป็นคณะแรกที่จัดตั้งขึ้นที่ สจพ. ปราจีนบุรี

 • ปี พ.ศ. 2539
   

  จัดตั้งคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  6 สิงหาคม 2539 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ปี พ.ศ. 2544
   

  จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2 กรกฎาคม 2544 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานระดับคณะ
 • ปี พ.ศ. 2545
   

  จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  • 12 มิถุนายน 2545 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงานระดับคณะ
 • ปี พ.ศ. 2546
   

  จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร

  12 กุมภาพันธ์ 2546 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหน่วยงานระดับคณะ

 • ปี พ.ศ. 2548
   

  จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

  16 มีนาคม 2548 สภาสถาบันอนุมัติให้จัดตั้ง บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงานระดับคณะ

 • ปี พ.ศ. 2550
   

  เปลี่ยนสถานภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” และจัดตั้งสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานระดับคณะ

  • 21 พฤศจิกายน 2550 สภาสถาบันอนุมัติยกฐานะศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานระดับคณะ 
  • 27 ธันวาคม 2550 มีประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการจัดการศึกษาระดับศึกษาจะคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ปี พ.ศ. 2553
   

  ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

  • 10 กุมภาพันธ์ 2553 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เป็นหน่วยงานระดับคณะ
  • 4 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เห็นชอบในหลักการที่มหาวิทยาลัยจะขยายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังภูมิภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง" ณ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 • ปี พ.ศ. 2556
   

  จัดตั้งสถาบันสหกิจศึกษาฯ คณะวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารธุรกิจ

  • 13 มีนาคม 2556 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงานระดับคณะ
  • 16 ตุลาคม 2556 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้แก่
  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานระดับคณะ
  2. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานระดับคณะ
  3. คณะบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานระดับคณะ
 • ปี พ.ศ. 2557
   

  จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

  23 เมษายน 2557 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานระดับคณะ

 • ปี พ.ศ. 2558
   

  จัดตั้งคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

  • 6 พฤษภาคม 2558 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานระดับคณะ
  • 24 มิถุนายน 2558 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เป็นหน่วยงานระดับคณะ