มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. วิทยาเขตระยอง
มจพ. วิทยาเขตระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ที่ก่อตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีศิลปศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นักเรียนในภูมิภาคตะวันออก ซึ่งจะก่อสร้างบนที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยการก่อสร้างจะเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อาทิ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีปิโตรเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการอุตสาหกรรม และแมคคาทอนิกส์ เป็นต้น โดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมทันสมัย และอุตสาหกรรม บริการในจังหวัดระยองและภูมิภาคตะวันออก

 
chomlom.jpg

สโมสร ชมรม และกิจกรรมที่หลากหลาย

สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ฝึกการบริหารงาน การรับผิดชอบตนเอง และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ตั้ง
อาคารโรงอาหารและยิมเนเซียม
 


30728952_981153455373554_6147613293239336960_n-(1).jpg


สถานที่ออกกำลังกาย
และสันทนาการ

สถานที่ออกกำลังกายพร้อมจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายต่างๆ โดยมีทั้งฟิตเนสเซ็นเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามบาส สนามแบตมินตัน สนามเทนนิส และโรงยิม เพื่อใช้ในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ และเป็นสถานที่ผ่อนคลายไว้บริการนักศึกษา


 

หอพักนักศึกษา

อาคารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มจพ.วิทยาเขตระยอง มีจำนวน 2 อาคาร (อาคารที่ 2 อยู่ระหว่างตกแต่งภายใน) จำนวนห้องพักอาคารที่ 1 จัดให้เป็นห้องพักชายล้วน จำนวน 84 ห้อง รองรับนักศึกษาชายได้ 336 คน เป็นอาคารสูง 4 ชั้น อาคารที่ 2 หอพักหญิงล้วน จำนวน 152 ห้อง รองรับนักศึกษาหญิงได้ 608 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนกลางของศูนย์ที่พักฯและของมหาวิทยาลัย
  1. บริการ Internet Wi-Fi บริเวณทางเดิน
  2. บริการตู้เย็นส่วนกลาง และไมโครเวฟ สำหรับอุ่นอาหาร
  3. มีตู้ยาสามัญ(พื้นฐาน) ห้องสำนักงานชั้น 1 อาคารศูนย์ที่พัก
  4. ห้องพยาบาลเปิด เวลา 08:30 – 16:00 น. (ชั้น 1 อาคารโรงอาหารกลาง)
  5. มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
  6. บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
  7. ร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม ขนม สินค้าอุปโภคบริโภค บริการรับจ้างรีดผ้า

สถานที่ตั้ง
อาคารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
เบอร์โทร: 038-6270000 ต่อ 5105, 5108
เว็บไซต์ : www.kmutnb.ac.th/rayong/index.php
E-mail : dorm.rayong@gmail.com
Facebook : กองงาน วิทยาเขตระยอง

 

บริการห้องสมุด

สำนักหอสมุดกลางให้บริการ มีหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหลากหลายแขนง รวมถึงสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย ไว้รองรับและบริการนักศึกษา เพื่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

สถานที่ตั้ง
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
เบอร์โทร 038-6270000 ต่อ 5140,5141
Facebookwww.facebook.com/library.kmutnb.rayong


ห้องสมุด 
chomlom.jpg

ความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย

มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย อาทิ บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากพยาบาลวิชาชีพ และแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา บริการให้คำแนะนำ/ปรึกษาด้านร่างกาย และจิตใจ บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  การควบคุมด้านโภชนาการ และบริการด้านประกันอุบัติเหตุ ให้บริการตรวจ-รักษา ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ห้องพยาบาล อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง 41 
โทรศัพท์ :  038-6270000 ต่อ 5195

 


ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญด้านการให้โอกาสทางการศึกษา ได้จัดสรรทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆ
ให้ศึกษาจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีแหล่งทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.ระยอง
Facebook: กยศ_kmutnb /กรอ.มจพ.


 
internet.jpg


บริการอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนทเศ

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการ Account อีเมล์สำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งมีจุดบริการเครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi) ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย มจพ. กรุงเทพฯ จำนวน 765 จุด มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 169 จุด และ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 110 จุดเปิดบริการแล้วตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 - 15.00 น. นักศึกษาสามารถล็อคอิน เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยใช้ username password จากบัญชีผู้ใช้งาน ICIT ACCOUNT

สถานที่ตั้ง
สำนักคอมพิวเตอร์ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์
เบอร์โทร 038-6270000 ต่อ 5152
เว็บไซต์ :  http://icit.kmutnb.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/icitrayong
 
ศูนย์อาหาร


ศูนย์อาหาร

โรงอาหารกลางที่มีร้านค้าหลากหลาย อาทิ ร้านอาหารตามสั่งทั่วไป ร้านอาหารมุสลิม โดยมีเวลาการเปิดจำหน่ายอาหาร วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06:00 – 18:00 น. และวันเสาร์ 06:00 – 15:00 น. หรือในวันหยุดราชการอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

สถานที่ตั้ง
โรงอาหาร อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง