มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. กรุงเทพฯ
มจพ. กรุงเทพฯ


club.jpg

สโมสร ชมรม และกิจกรรมที่หลากหลาย

มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ฝึกการบริหารงาน  การรับผิดชอบตนเอง  และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


สถานที่ตั้ง
กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 

เบอร์โทร  02-555-2000 ต่อ 1135, 1807

Website : https://sa.op.kmutnb.ac.th/

Facebookwww.facebook.com/act.kmutnb
 

 
g.jpg

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญด้านการให้โอกาสทางการศึกษา ได้จัดสรรทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆ ให้ศึกษาจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีแหล่งทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ. 

เบอร์โทร  02-555-2000 ต่อ 1150, 1161

เว็บไซต์ : https://sa.op.kmutnb.ac.th/

Facebookwww.facebook.com/กยศ_kmutnb-218517321538340
 

 
libary.jpg

บริการห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมีสำนักหอสมุดกลางให้บริการ มีหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหลากหลายแขนง รวมถึงสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย ไว้รองรับและบริการนักศึกษา เพื่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

สถานที่ตั้ง
สำนักหอสมุดกลาง  ชั้น 2-8 อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

โทร 02-555-2000 ต่อ 2147

เว็บไซต์ :  library.kmutnb.ac.th

Facebook : www.facebook.com/Central.Library.Kmutnb
 

wifi-(3).jpg

บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมีการบริการระบบสารสนเทศ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการ Account อีเมล์สำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งมีจุดบริการเครือข่ายไร้สายแบบ Wi-Fi ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย มจพ. กรุงเทพฯ จำนวน 765 จุด มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 169 จุด และ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 110 จุด

สถานที่ตั้ง 
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

เบอร์โทร 02-555-2000 ต่อ 2210

เว็บไซต์icit.kmutnb.ac.th

Facebook : www.facebook.com/ICIT.KMUTNB.FAN

discuss.jpg

บริการให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยมีศูนย์บริการนักศึกษา คอยให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ด้านการศึกษา การปรับตัว ปัญหาครอบครัว รวมทั้งด้านการงานและอาชีพ

สถานที่ตั้ง
ศูนย์บริการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มจพ.

เบอร์โทร  02-555-2000 ต่อ 1314 

เว็บไซต์  : https://sa.op.kmutnb.ac.th/

Facebook : www.facebook.com/guidanceKMUTNB

healthy.jpg

ความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย

มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย อาทิ บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากพยาบาลวิชาชีพ และแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา บริการให้คำแนะนำ/ปรึกษาด้านร่างกาย และจิตใจ บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  การควบคุมด้านโภชนาการ และบริการด้านประกันอุบัติเหตุ 

สถานที่ตั้ง
ศูนย์บริการสุขภาพ มจพ. กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากร มจพ. (ตึก 79)

เบอร์โทร : 02-555-2000 ต่อ 1126  

เว็บไซต์https://sa.op.kmutnb.ac.th/

Facebook : www.facebook.com/HCkmutnb
 

 
exersie.jpg

สถานที่ออกกำลังกายและสันทนาการ

มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่ออกกำลังกายพร้อมจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายต่างๆ  โดยมีทั้งฟิตเนสเซ็นเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามบาส สนามแบตมินตัน สนามเทนนิส และโรงยิม  เพื่อใช้ในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ และเป็นสถานที่ผ่อนคลายไว้บริการนักศึกษา

สถานที่ตั้ง
กองกิจการนักศึกษา อาคาร 40 ปี มจพ. และ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา 

เบอร์โทร 02-555-2000 ต่อ 1135, 1807

Facebook : https://www.facebook.com/act.kmutnb

 

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีบริการหอพักสำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นที่พักอาศัย อำนวยความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไกล เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกฝนให้รู้จักดูแลตัวเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ โดยมีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบคีย์การ์ดและสแกนลายนิ้วมือผ่านเข้า-ออกประตูอาคารและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ที่ครอบคลุมทั่วทั้งหอพัก

สถานที่ตั้ง
อาคารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ตึก 92, 93

เบอร์โทร : 02-555-2000 ต่อ 1814, 2178

เว็บไซต์ :  www.dorm.kmutnb.ac.th

Facebook : www.facebook.com/dormkmutnb.bkk

stay-(2).jpg