มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
วิทยาเขต
วิทยาเขต

วิทยาเขตปราจีนบุรี

_TON0862.JPG

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำโครงการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่จังหวัดปราจีนบุรี และภูมิภาคใกล้เคียง รวมทั้งดำเนินการวิจัย พัฒนาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ แก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม สถานที่ดำเนินการเป็นที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองทัพบก เลขที่ 129 หมู่ 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นพื้นที่ติดกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3077 เส้นทางขึ้นเขาใหญ่ จำนวน 1,233 ไร่ ปัจจุบันวิทยาเขตปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์


วิทยาเขตระยอง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีศิลปศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นักเรียนในภูมิภาคตะวันออก ซึ่งก่อสร้างบนที่ดินกว่า 100 ไร่ ในตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยการก่อสร้างเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อาทิ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีปิโตรเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการอุตสาหกรรม และแมคคาทอนิกส์ เป็นต้น โดยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมทันสมัย และอุตสาหกรรม บริการในจังหวัดระยองและภูมิภาคตะวันออก