มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
เปิดให้บริการชุดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายประมวลผลความเร็วสูง (High Performance Computing System: HPC)
News Date24 มกราคม 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
เปิดให้บริการชุดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายประมวลผลความเร็วสูง
(High Performance Computing System: HPC)
ระบบเครื่องคำนวณประสิทธิภาพสูง ที่ใช้ในการวิจัยสำหรับคลัสเตอร์ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องการเครื่องมือด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการทำงานที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมากในด้านหน่วยคำนวณหลัก  หน่วยคำนวณกราฟิก และด้านการเชื่อมโยงสื่อสารข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ทั้งระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะสามารถรองรับงานทั้งด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ งานกราฟิก งานพยากรณ์ และงานสร้างแบบจำลอง

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างผลการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในการศึกษาการวิจัยทางด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การทำเหมืองข้อมูล การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ การประมวลผลภาพถ่าย การจำลอง และหาประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้เชิงลึก ให้สามารถเผยแพร่ได้ในวารสารระดับนานาชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

คู่มือการใช้งานระบบ HPC
https://cutt.ly/HPC

ส่งคำร้องขอใช้บริการ
https://cutt.ly/HPC-Service-Request