มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / สมรรถนะหลัก / และค่านิยมร่วม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / สมรรถนะหลัก / และค่านิยมร่วม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สมรรถนะหลัก

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

  • K - Knowledge-oriented approach ความใฝ่เรียนรู้
  • M - Morality and integrity คุณธรรมและความซื่อสัตย์
  • U - Ultimate determination ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสำเร็จของงาน
  • T - Teamwork การทำงานเป็นทีม
  • N - Noble appreciation to organization จิตสำนึกองค์กร
  • B - Based on continuous improvement การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม

KMUTNB 4G

  • Good Governance - การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มีส่วนร่วม
  • Green University - การปลูกจิตสำนึกมหาวิทยาลัยสีเขียว ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  • Global Integration - การพัฒนาองค์กรตามหลักปฏิบัติสากล ทั้งการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
  • Genius Culture – การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษา งานวิจัย และนวัตกรรม

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น

เอกลักษณ์

มจพ. คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

ปรัชญาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพิจารณาแล้วว่าผลลัพธ์การศึกษาที่ดี ที่ทำให้เกิดบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. เกิดจากความใฝ่รู้และการได้ลงมือทำของนักศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางจัดการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด “วิชาการดีเด่น จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Academic Excellence with Hands-on Experience)” โดยมุ่งการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนให้ได้บัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และสังคม โดยผสมผสานภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ (Cooperative Education) เพื่อผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีฐานคิดและความเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และคงไว้ซึ่งคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ