มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อำนาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อำนาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อำนาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

        มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความใฝ่รู้ ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี ในแนวทางสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งทะนุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการโดยยึดหลักการ ดังต่อไปนี้ 
        (๑) การจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาแห่งชาติ
        (๒) การดําเนินนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ
        (๓) ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
        (๔) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
        (๕) ความเป็นเลิศทางวิชาการและเสรีภาพทางวิชาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม 
        (๖) การนําความรู้สู่สังคม  และการเตือนสติสังคม 
        (๗) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และพร้อมรับผิด 
        (๘) การบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

มาตรา ๒๒ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อํานาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
        (๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
        (๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ  ข้อบังคับและประกาศสําหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
        (๓) อนุมัติการจัดตั้ง  การรวมและการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐ รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
        (๔) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
        (๕) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ 
        (๖) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
        (๗) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๑๐ 
        (๘) แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการ 
        (๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  พนักงานมหาวิทยาลัย  และผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัย 
        (๑๐) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิก หลักสูตรการศึกษา 
        (๑๑) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิก การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น
        (๑๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
        (๑๓) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
        (๑๔) ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย 
        (๑๕) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
        (๑๖) ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งรายได้ที่ได้จากการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
        (๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทําการแทน  แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
        (๑๘) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ 
        (๑๙) รับรองรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
        (๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ