มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีนโยบายมุ่งเน้นผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพโดยเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ภายใต้ชื่อ ภาควิชาเทคโนโลยีโครงสร้าง จากนั้นในปี พ.ศ.2537 ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมีนโยบายมุ่งเน้นผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ด้วยศักยภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอนและการทำวิจัยของภาควิชาฯ  ในปี พ.ศ.2544ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และเริ่มมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันภาควิชาฯ มีคณาจารย์ประจำที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทางวิศวกรรมโยธา ทั้งสิ้น 19 คน
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 148 หน่วยกิต 

จ-ศ (09:00 – 16:00 น.)

19,000 บาท (เหมาจ่าย)
ไม่รวมค่าประกัน และ ค่าแรกเข้า
สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคสมทบพิเศษ 148 หน่วยกิต 

จ-ศ (09:00 – 16:00 น.)

29,000 บาท (เหมาจ่าย)
ไม่รวมค่าประกัน และ ค่าแรกเข้า

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม.) 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09:00 – 16:00 น.)

ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 300 บาท
ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 500 บาท
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 900 บาท
สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์) ส-อา (09:00 – 16:00 น.) 35,000 บาท (เหมาจ่าย)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 และ 2.1 48 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09:00 – 16:00 น.)

ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 300 บาท
ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 500 บาท
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 900 บาท
 

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิศวกรรมโยธา แบบ 1.2 และ 2.2 72 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09:00 – 16:00 น.)

ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 300 บาท
ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 500 บาท
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 900 บาท

ทุนการศึกษา : ทุนสนับสนุนการศึกษา เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี (รายละเอียดตามคณะวิศวฯ ประกาศ)
1. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี)
2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน)
3. ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ