มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ ทรัพยากรมนุษย์ และภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอน ทางด้านบริหารธุรกิจ ในรูปแบบหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ ปัจจุบัน คณะมีความร่วมมือ กับกลุ่มสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในรูปแบบสหกิจศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการบริหารจัดการชั้นสูง เทคโนโลยี การบริหารจัดการแนวใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ
 

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษและสหกิจศึกษา) (BBR)
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน (BBRs)
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน (BBRx)
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษและสหกิจ)(ฺฺBBR-D)(หลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2)​
 

ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษและสหกิจศึกษา) (BMS)
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน) (BMSs)
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) (BMSx)
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ที่ผ่านโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐานเยอรมันหรือหลักสูตรฝึกอบรมนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติการขั้นสูงตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) (BMSm)
 


หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (MBR) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (แผน ก) (S-MBR)
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (แผน ข) (โครงการพัฒนาผู้บริหาร) (X-MBR)
 


หลักสูตรปริญญาเอก

ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (DBR) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (โครงการพัฒนาผู้บริหาร) (X-DBR)