มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม ประกอบด้วย 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทำได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนางานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำ
 

หลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญาตรี 4 ปี

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (TT)
 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    - แขนงวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (TE-Pow.)
    - แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (TE-Elec.)
    

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED)
 

ปริญญาตรี 5 ปี

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (TM)
 

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)
 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
    - แขนงวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (TEE-Pow.)
    - แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (TEE-Elec.)
 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี รอบเช้า

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R)
 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
    - แขนงวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (TEE-Pow.)
    - แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (TEE-Elec.)
 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-R)
 

หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (MTM) (S-MTM) 
 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (MTE) (S-MTE) 
 

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) (S-MCEE)
 


ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (MTCT) (G-MTCT) (S-MTCT)
 

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM)
 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) (S-MICT)
 

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (DTE)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (E-DEEE) ภาษาอังกฤษ
 

​ภาควิชาครุศาสตร์โยธา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE)
 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (DTCT) (S-DTCT)
 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  1 สาขา ได้แก่ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (DET) (S-DET)
 

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่ 

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM)
 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  1 สาขา ได้แก่ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT) (S-DICT)