มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ (International College) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (International Trade and Business Logistics-ITBL) และในอนาคตตามแผนการจัดตั้งกำหนดจะจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดและสื่อสารระหว่างประเทศ ส่วนในสาขาที่เปิดสอนในปัจจุบัน สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์นี้ เน้นความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินการเรียนการสอน วิทยาลัยนานาชาติเน้นในเรื่องการคัดกรองผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาเป็นผู้สอนในรายวิชาต่างๆ รวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ มาสอนเพื่อเน้นความเป็นหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติได้มีจำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมที่มีการลงนาม (MOU เซ็นใหม่) ส่งผลต่อความร่วมมือที่ดีทางวิชาการ การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการออกฝึก สหกิจศึกษา เป็นต้น

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)