มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สื่อการเรียนการสอน
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้ดำเนินการออกแบบ พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา อุตสาหกรรม ในสื่อสาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโยธา และสาขาคอมพิวเตอร์ โดยการออกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อใน 5 รูปแบบ ดังนี้
     1) ชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP)
     2) สื่อการสอน (Teaching Aids Unit : TAU)
     3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (Multimedia Computer Assisted Instruction : MCAI) 
     4) สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Slide : ES)
     5) สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Material : PM)

การบริการวิชาการ  
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. การจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกในสาขาอาชีพทางด้านช่างเทคนิค เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสายอุตสาหกรรม การฝึกอบรมมีทั้งการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะกลุ่มและเจาะลึกเฉพาะสาขา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ และยังมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก
     2. การออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในเนื้อหาวิชาต่างๆ และวีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน
     3. การให้บริการวิชาการในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning
     4. เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 5 สาขาวิชาชีพ ดังนี้
          1) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
          2) สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
          3) สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม
          4) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
          5) สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัยและภาษา

 

01.jpg

03.jpg
05.png

07.jpg


02.jpg

 

04.jpg

06.png

08.jpg

 

* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2564