มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดกลาง
     
    สำนักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีบทบาทเป็นศูนย์รวมสรรพวิทยาการที่ได้มาตรฐานระดับมหาวิทยาลัย ให้บริการด้านวิชาการประกอบด้วย หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้ยังนำระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพมาใช้ในการให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อมุ่งหวังให้เป็นแหล่งสนับสนุน ส่งเสริมบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าทันโลกปัจจุบัน

     การให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง
     สำนักหอสมุดกลางให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งที่สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดสาขา นอกจากนี้ ยังให้บริการผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลางที่ http://library.kmutnb.ac.th โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้
 
library1.jpg

บริการอำนวยความสะดวกสำหรับสมาชิกห้องสมุด

เป็นบริการพื้นฐานที่จัดขึ้นเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Information Services) บริการยืม-คืน (Circulation Services) บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew online) บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery) บริการจองหนังสือ (Request) บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Zone) บริการวารสารและเอกสาร บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการแจ้งข่าวสารผ่านอีเมล์ Facebook และ @LINE เป็นต้น

library2.jpg

บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ

บริการหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง มาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ สิ่งพิมพ์รัฐบาล รายงานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-Book  E-Research E-Journal E-Thesis    E-Project ฐานข้อมูลออนไลน์ และเอกสารขอผลงานวิชาการ โดยมีการจัดเก็บและการค้นคืนอย่างเป็นระบบ

 
library3.jpg

บริการสนับสนุนการวิจัย

เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ บริการรวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริการรวบรวมผลงานวิชาการของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

 
     library4-(1).jpg

   บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคลและบริการห้องค้นคว้ากลุ่ม