มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนงานกลางที่ทำหน้าที่หลักในการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ งานบริการการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริหารและพัฒนาบุคลากร งานการเงิน งานบริหารจัดการงบประมาณ งานสนับสนุนความร่วมมือนานาชาติ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 

วิทยาเขตปราจีนบุรี